Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Aktualūs gimnazijos dokumentai

Mokinių, tėvų, mokytojų teisės ir pareigos (skaityti ŠMM tinklalapyje)

Taisyklės ir nuostatai

NAUJAS! Elgesio internetinėje erdvėje ir dalyvavimo nuotolinėje pamokoje taisyklės 2020

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019

Darbo tvarkos taisyklės 2019

Mokinių elgesio taisyklės 2017 

Naudojimosi gimnazijos sporto aikštynu taisyklės

Kompiuterių naudojimo gimnazijoje taisyklės 

Darbuotojų atsakingo IKT naudojimo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Interneto svetainės privatumo politika ir paslaugų teikimo sąlygos

 

Tvarkos ir aprašai

NAUJAS! Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos parašas 2020

Darbuotojų pareigų pažeidimų fiksavimo, įspėjimų tvarkos aprašas 2019

Mokytojų budėjimo gimnazijoje tvarka 

Pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (2019)

Ugdymo turinio planavimas ir stebėsena (mokytojams) 

Programų integravimas į ugdymo turinį (mokytojams) 

Pasiekimų gerinimo ir mokymo(si) pagalbos teikimo tvarka 

Švietimo ir mokymo(si) pagalbos mokiniui teikimo tvarka 

Kryptingo meninio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka  

Mokinių socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarka

Mokinio individualaus plano sudarymo tvarka  

Dalyko, kurso, modulio keitimo tvarkos aprašas 

Vadovėlių komplektavimo, išdavimo ir grąžinimo tvarkos aprašas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (2018 m.)

[Atnaujinta 2021-02-02]