Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Kauno „Vyturio“ gimnazija

„Be meilės nėra pasitikėjimo, be pasitikėjimo nėra ugdymo“ / Šv. Jonas Bosko /

Kauno „Vyturio“ gimnazija
išmani, moderni, atsinaujinanti – laukia tavęs!

Kauno „Vyturio“ gimnazijoje vykdomi projektai ir programos didina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo kūrybiškumą, plėtoja įtraukųjį ugdymą, turtina mokomąsias aplinkas.

Kviečiame mokytis 1-12 klasėse!

Priėmimas į „Vyturio“ gimnaziją

Apie priėmimą 2024

Priėmimo komisija

Priėmimo komisija sudaroma gimnazijos direktoriaus įsakymu. Priėmimo komisija dirba laikydamasi  direktoriaus įsakymu patvirtinto Priėmimo komisijos darbo reglamento.

Priėmimo tvarka

Prašymai mokytis „Vyturio“ gimnazijoje registruojami elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę sistemą
https://imokykla.kaunas.lt/

Klasių komplektų ir mokinių skaičius

Gimnazijoje yra komplektuojamos 1-4 klasės, 5-8 klasės, I-IV gimn. klasės. Klasių komplektų skaičių tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba. 

Vartotojų vadovas

Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas išsamiai paaiškina, kaip naudotis paslauga Kauno savivaldybės svetainėje.

Trumpai apie gimnaziją

Kauno „Vyturio“ gimnazija

Adresas: Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428

Tel. (+370 37) 332572, (+370 37) 332692

El. paštas vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt
Direktorius Lauras Bartninkas

Viešoji įstaiga, gimnazijos kodas Juridinių asmenų registre 190136887

Teikiamas pradinis, pagrindinis ir vidurinis bendrasis lavinimas.

Gimnazijos steigėjas ir dalininkas –  Kauno miesto savivaldybė

Gimnazijos steigėjas ir dalininkas – Kauno arkivyskupijos kurija

Savita pedagoginė sistema

Gimnazija įgyvendina savitos pedagoginės sistemos (katalikiško ugdymo) elementus: liturgiją, Vertybinio ugdymo(si) programą, apimančią salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą, kurie numatyti Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratoje, patvirtintoje LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1599. Įgyvendinant ugdymo turinį gimnazijoje formuojama socialinių, kryptingo meninio (muzika) mokslų ir vertybinio ugdymo kryptis.

Muzikinis ugdymas

Su bendrojo ugdymo dalykais dera kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas ir Muzikos skyriaus veikla. Nuo pirmos klasės mokiniams vyksta chorinio dainavimo, folkloro, instrumentinio muzikavimo pamokos. Muzikos skyriuje vykdomos formaliojo muzikinio ugdymo programos – smuiko, fortepiono, akordeono, gitaros ir kt. Gimnazijos chorai, folkloro ansamblis ir muzikantai garsina ne tik gimnazijos vardą, bet ir Kauno miestą respublikos ir tarptautiniuose muzikos konkursuose.

Projektinė veikla

Gimnazijoje vykdomi projektai ir programos didina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo kūrybiškumą, plėtoja įtraukųjį ugdymą, turtina mokomąsias aplinkas. Dalyvaujame ES paramos programoje „Kuriame Lietuvos ateitį“, Erasmus+ programoje, Etwining projektuose, tarptautinėje Olweus patyčių prevencijos programoje, respublikiuose projektuose „Informatika pradiniame ugdyme“, „Renkuosi mokyti“, „Sveikatiada“, „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“, socialinės savanorystės projektuose.

Gimnazijos savitumas

Muzikos skyrius

Muzikos skyrius Kauno „Vyturio“ gimnazijoje kviečia mokytis šių programų: fortepijono, smuiko, akordeono, armonikos, kanklių, gitaros, elektroninių vargonų, saksofono, birbynės, lumzdelio, skersinės fleitos dalykų. Mokslas trunka nuo 6 iki 8 metų. Baigus kursą išduodami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (9201). Priimami vaikai nuo 6 iki 18 metų, pageidaujantys mokytis muzikos ir turintys muzikinių gebėjimų: * pradinis muzikinis ugdymas rekomenduojamas 6 – 11 metų mokiniams; * pagrindinis muzikinis ugdymas rekomenduojamas 11 – 16 metų mokiniams; * baigę pagrindinio muzikinio ugdymo programas, mokiniai gali rinktis išplėstinio muzikinio ugdymo programą.
Užsiėmimai vyksta po pamokų, todėl mokytis priimami mokiniai ir iš kitų mokyklų.

Mokestis už mokslą

Mokesčio dydis už mokslą Muzikos skyriuje nustatytas Kauno „Vyturio“ gimnazijos visuotiniame dalininkų susirinkime. Yra numatyta atleidimo nuo mokesčio ir jo sumažinimo tvarka.

Ugdymas

Muzikos skyriuje vykdomos formaliosios ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo muzikos programos, mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami LR ŠMSM nustatyta tvarka.

Laimėjimai

Jaunuosius muzikos tarptautinių konkursų laureatus ir jų pedagogus  ne kartą sveikino Lietuvos Respublikos Prezidentūros pagerbimo iškilmėse, gabių mokinių pagerbimo šventėse Kauno Rotušėje.

Koncertai

Mokiniai dalyvauja ataskaitiniuose Muzikos skyriaus koncertuose, koncertuoja gimnazijos renginiuose, kviečiami į kitas mokyklas ir darželius Kaune ir Lietuvoje, vyksta į koncertines keliones į užsienio šalių mokyklas. 

Šv. Jono Bosko mintys

Visada galvokite apie tai, ką apie jus pasakys Viešpats, bet ne apie tai, ką gera ar bloga pasakys apie jus žmonės. 

Don Giovanni Bosco

(MB XVIII, 329)

Jums visada bus graži ta diena, kai gerumu nugalėsite priešą ir padarysite jį savo draugu.

Don Giovanni Bosco

(MB XVII, 271)

Meilė viską pakenčia, todėl niekada neturės tikros meilės tas, kuris negali
pakęsti artimo klaidų.

Don Giovanni Bosco

(R 35)

Daugiau laimime vienu maloningu žvilgsniu, padrąsinimo žodžiu, kuris
širdžiai teikia pasitikėjimą, negu daugeliu priekaištų, kurie tik širdį verčia nerimauti. 

Don Giovanni Bosco

(SPS, 255)

Darykime, ką galime, o ko mes padaryti negalime, padarys Dievas. 

Don Giovanni Bosco

(MB XI, 395)

Raginu jus kažkiek laiko skirti kokiai nors gerai knygai paskaityti; gerai
knygai, kuri skirta dvasiniams dalykams.  

Don Giovanni Bosco

(GP 170)