Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Mokymosi ir švietimo pagalba

[Atnaujinta 2022-10-04]

Puslapis „Informacija atvykstantiems apie švietimo pagalbą“

Dokumentas „Švietimo ir mokymo(si) pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas“ 

Dokumentas „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymo(si) pagalbos teikimo tvarkos aprašas“ 

Dokumentas Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Konsultacijų ir mokymosi pagalbos mokiniui tvarkaraštis 2022 – 2023 m.m.

Dokumentas Konsultacijų tvarkaraštis 2022-2023 m.m. I pusmetis (pdf)

Švietimo pagalbos teikimo schema

Pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams ir mokymosi pagalbai teikti, panaudojimas 2022-2023 m. m.

Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti, skiriamos dalykų moduliams mokytis, ugdymui diferencijuoti, konsultacijoms ir kitai veiklai, kuri prisideda prie nuoseklaus kompetencijų ugdymo, atsižvelgiant į gimnazijos iškeltus ugdymo prioritetus, spręstinas ugdymo problemas. (Iš Ugdymo plano 2022-2023 m. m.)

Pradinio ugdymo programos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumus ir gabių mokinių ugdymui:

  • 1–4 klasėse, po 1 val. per savaitę skiriama moduliui „Skaitymo įgūdžių tobulinimas“;
  • 1–4 klasėse, po 1 val. per savaitę skiriama moduliui STEAM;
  • 1 klasėse po 1 val., 2-4 klasėse po 2 val. per savaitę skiriama kryptingo meninio (muzikinio) ugdymui moduliui Chorinis dainavimas/ folkloras.

Pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies (5–8 klasės) mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumus ir gabių mokinių ugdymui:

  • Lietuvių kalbos mokymosi pagalbai ir pasiekimų gerinimui, Covid-19 mokymosi praradimams kompensuoti skiriamos – po 1 val. per savaitę kiekvienai klasei iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti valandų;
  • Matematikos mokymosi pagalbai ir pasiekimų gerinimui, Covid-19 mokymosi praradimams kompensuoti skiriamos – po 1 val. per savaitę kiekvienai klasei iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti valandų;
  • Įgyvendinant gimnazijos kryptingo meninio ugdymo (per muziką) programą, 5-8 klasių mokiniams skiriamos Chorinio dainavimo/instrumentinio muzikavimo ar folkloro pamokos.

Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies (I–II gimn. klasės) mokiniams:

  • Kiekvienai klasei po 1 savaitinę valandą matematikos ir lietuvių kalbos dalykų mokymosi pagalbai, pasiekimų gerinimui, Covid-19 mokymosi praradimams kompensuoti, PUPP patikrai pasirengti;
  • II gimn. klasių mokiniams skiriami Informacinių technologijų modulių – „Programavimo pradmenys“, „Kompiuterinė leidyba“, „Tinklalapių kūrimo pradmenys“ – mokymui;
  • Įgyvendinant gimnazijos kryptingo meninio ugdymo (per muziką) programą, I-II gimn. klasių mokiniams skiriamos Chorinio dainavimo/instrumentinio muzikavimo pamokos.