Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Mokymosi ir švietimo pagalba

[Atnaujinta 2024-02-04]

Vaiko gerovės komisija (VKG)

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintas 2020-08-31)

Puslapis „Informacija atvykstantiems apie švietimo pagalbą“

Dokumentas „Švietimo ir mokymo(si) pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas“ 

Dokumentas „Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymo(si) pagalbos teikimo tvarkos aprašas“ 

Švietimo pagalbos teikimo schema

Pradinio ugdymo programos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumus ir gabių mokinių ugdymui:

  • 1–4 klasėse, po 1 val. per savaitę skiriama moduliui „Skaitymo įgūdžių tobulinimas“;
  • 1–4 klasėse, po 1 val. per savaitę skiriama moduliui STEAM;
  • 1 klasėse po 1 val., 2-4 klasėse po 2 val. per savaitę skiriama kryptingo meninio (muzikinio) ugdymui moduliui Chorinis dainavimas/ folkloras.

Pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies (5–8 klasės) mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumus ir gabių mokinių ugdymui:

  • Lietuvių kalbos mokymosi pagalbai ir pasiekimų gerinimui, Covid-19 mokymosi praradimams kompensuoti skiriamos – po 1 val. per savaitę kiekvienai klasei iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti valandų;
  • Matematikos mokymosi pagalbai ir pasiekimų gerinimui, Covid-19 mokymosi praradimams kompensuoti skiriamos – po 1 val. per savaitę kiekvienai klasei iš pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti valandų;
  • Įgyvendinant gimnazijos kryptingo meninio ugdymo (per muziką) programą, 5-8 klasių mokiniams skiriamos Chorinio dainavimo/instrumentinio muzikavimo ar folkloro pamokos.

Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies (I–II gimn. klasės) mokiniams:

  • Kiekvienai klasei po 1 savaitinę valandą matematikos ir lietuvių kalbos dalykų mokymosi pagalbai, pasiekimų gerinimui, Covid-19 mokymosi praradimams kompensuoti, PUPP patikrai pasirengti;
  • II gimn. klasių mokiniams skiriami Informacinių technologijų modulių – „Programavimo pradmenys“, „Kompiuterinė leidyba“, „Tinklalapių kūrimo pradmenys“ – mokymui;
  • Įgyvendinant gimnazijos kryptingo meninio ugdymo (per muziką) programą, I-II gimn. klasių mokiniams skiriamos Chorinio dainavimo/instrumentinio muzikavimo pamokos.