Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Apie gimnaziją

Bendrosios žinios

Įstaigos teisinė forma Viešoji įstaiga

Įstaigos tipas Gimnazija

Įmonės kodas Juridinių asmenų registre 190136887

Steigėjai Gimnazijos steigėjai ir dalininkai yra Kauno miesto savivaldybė ir Kauno arkivyskupijos kurija.

Įstaigos pavadinimas Kauno „Vyturio“ gimnazija
Trumpasis pavadinimas  „Vyturio“ gimnazija

Gimnazijos adresas  Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
El. paštas vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt
Interneto svetainės adresas  https://www.vyturys.kaunas.lm.lt

Tel. +370 37 332572, +370 37 332692

Direktorė Aleksandra Bancevičienė

Pagrindinė paskirtis. Gimnazijos tipo gimnazija, skirta 7 (6) -18 metų mokiniams mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas, įgyvendinanti atskirus savitos pedagoginės sistemos elementus pagal Katalikiško ugdymo sistemos sampratą, patvirtintą LR ŠMM 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu nr. V-1599.

Mokymo kalba – lietuvių kalba, mokymosi formos: grupinio mokymosi forma, įgyvendinama kasdieniu ugdymo proceso organizavimo būdu; pavienio mokymosi forma, įgyvendinama individualiu, savarankišku mokymo proceso organizavimo būdais.

VIZIJA

Dviejų steigėjų (Kauno miesto savivaldybė, Kauno Arkivyskupijos kurija), saugi, dinamiška, konkurencinga, siekianti aukštos ugdymo(si) kokybės ilgoji gimnazija, įgyvendinanti savitos pedagoginės sistemos elementus ir formaliąsias muzikinio ugdymo programas Muzikos skyriuje.

MISIJA

Gimnazija teikia kokybišką bendrąjį valstybės nustatytą išsilavinimą pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir formaliojo muzikinio ugdymo programas, įgyvendina katalikiško ugdymo sistemos elementus, siekia mokinių asmenybės ūgties pagal individualias kiekvieno išgales bei ypatybes.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Be meilės nėra pasitikėjimo, be pasitikėjimo nėra ugdymo. (Šv. Jonas Bosko)

Didžiausia stiprybė – pasitikėjimas žmogumi ir kūrybinių jėgų sutelkimas, todėl vadovaujamės pažangai svarbiomis vertybėmis:

  • ATVIRUMAS – pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.
  • ATSAKOMYBĖ – už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.
  • DORYBĖ – įprotis elgtis gerai ir daryti gera.
  • KŪRYBINGUMAS generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.
  • PAGARBA MOKINIUI – pagal Saleziečių prevencinę ugdymo sistemą (kun. Šv. Jono Bosko).
  • SAUGUMAS – Kiekvieną dieną rūpintis saugesne mokyklos aplinka („Olweus“ patyčių prevencijos programa, „Esafetylabel“ projektas „Saugesnė mokyklos elektroninė erdvė“, EUN pilotinis projektas „Social media Literacy for change“).