Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Savitumas

[Paskelbta 2018-08-09]

Kauno „Vyturio“ gimnazija yra vienintelė Kauno mieste įgyvendinanti Katalikiškos ugdymo sistemos sampratos elementus ir dirbanti pagal kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programas. Šis junginys – stiprus ir savitas gimnazijos bruožas.
Šiuo metu gimnazijos bendruomenė įgyvendina kunigo J. Bosko salezietišką prevencinę (saugojamąją) sistemą, paremtą autentiška moraline doktrina, kuri pateikia krikščioniškų vertybių skalės pagrindus ir pabrėžia, kad svarbiausia atskleisti kiekvieno unikalumą, puoselėti bendruomenės pajautimą, ugdyti gyventi kartu ir kartu kurti visuomenę.

Savita pedagoginė sistema

Gimnazija įgyvendina savitos pedagoginės sistemos elementus: liturgiją, Vertybinio ugdymo(si) programą, apimančią salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą, kurie numatyti Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratoje, patvirtintoje LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1599. Įgyvendinant ugdymo turinį gimnazijoje formuojama socialinių, kryptingo meninio (muzika) mokslų ir vertybinio ugdymo kryptis.

Meninis (muzikinis) ugdymas

Su bendrojo ugdymo dalykais dera kryptingas meninis (muzikinis) ugdymas ir Muzikos skyriaus veikla. Nuo pirmos klasės mokiniams vyksta chorinio dainavimo, folkloro, instrumentinio muzikavimo pamokos. Muzikos skyriuje vykdomos formaliojo muzikinio ugdymo programos – smuiko, fortepiono, akordeono, gitaros, kanklių ir kitos. Gimnazijos chorai, folkloro ansamblis ir muzikantai garsina ne tik gimnazijos vardą, bet ir Kauno miestą respublikos ir tarptautiniuose muzikos konkursuose. „Vyturio“ gimnazija puoselėja senąsias tautines tradicijas, atliepdama renginiais į dabarties aktualijas, ir kuria naujas, savitas tradicijas.

Projektinė veikla

Gimnazijoje vykdomi projektai ir programos didina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo kūrybiškumą, plėtoja įtraukųjį ugdymą, turtina mokomąsias aplinkas. Dalyvaujame ES paramos programoje „Kuriame Lietuvos ateitį“, Erasmus+ programoje, Etwining projektuose, respublikiuose projektuose „Informatika pradiniame ugdyme“, „Ateities inžinerija“, „Sveikatiada“, „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“, „Olweus patyčių prevencijos programa“, socialinės savanorystės projektuose.

Nuo 2005 m. gimnazija dalyvauja Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo veikloje, 2011 m. balandžio mėnesį priimta į Nacionalinę katalikiškų mokyklų asociaciją.

Stipriosios pusės