Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Savitumas

Kauno „Vyturio“ gimnazija yra savito tipo gimnazija, įgyvendinanti Katalikiško ugdymo sampratos elementus, dirbanti pagal kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programas. Šis junginys – stiprus ir savitas gimnazijos bruožas.
Šiuo metu gimnazijos bendruomenė įgyvendina kunigo J. Bosko salezietišką prevencinę (saugojamąją) sistemą, paremtą autentiška moraline doktrina, kuri pateikia krikščioniškų vertybių skalės pagrindus ir pabrėžia, kad svarbiausia atskleisti kiekvieno unikalumą, puoselėti bendruomenės pajautimą, ugdyti gyventi kartu ir kartu kurti visuomenę.

Savita pedagoginė sistema

Gimnazija ugdymo procese vadovaujasi kun. Jono Bosko prevencine sistema (salezietišku dvasingumu). Gimnazija įgyvendina savitos pedagoginės sistemos elementus: liturgiją, Vertybinio ugdymo(si) programą, apimančią salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą, kurie numatyti Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratoje, patvirtintoje LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1599. Įgyvendinant ugdymo turinį gimnazijoje formuojama socialinių, kryptingo meninio (muzika) mokslų ir vertybinio ugdymo kryptis.

Meninis (muzikinis) ugdymas

Gimnazijoje veikia jaunučių, jaunių, mišrus chorai, folklorinis ansamblis „Lygutė“. Šie kolektyvai atstovauja gimnaziją, kasmet dalyvaudami Kauno miesto ir šalies Dainų šventėse. Mokiniais ir mokytojai kasmet dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, už pasiekimus apdovanojami Kauno miesto mero, Lietuvos Respublikos Prezidentės padėkomis. Gimnazijos Muzikos skyriuje vykdomos formaliosios muzikinio ugdymo programos (ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ir išplėstinio muzikinio ugdymo programos). Pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Projektinė veikla

Gimnazija turi dešimties metų patirtį rengiant, laimint ir įgyvendinant tarptautinius Švietimo mainų fondo projektus „ERASMUS+“ K1, K2, kuriančius gimnazijai ir Kauno miestui pridėtinę vertę. Mokiniai ir mokytojai turi puikias galimybes bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtotei ir sklaidai. Gimnazijoje vykdomi projektai ir programos didina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo kūrybiškumą, plėtoja įtraukųjį ugdymą, turtina mokomąsias aplinkas. Dalyvaujame ES paramos programoje „Kuriame Lietuvos ateitį“, Erasmus+ programoje, Etwining projektuose, respublikiuose projektuose „Informatika pradiniame ugdyme“, „Ateities inžinerija“, „Sveikatiada“, „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“, „Olweus patyčių prevencijos programa“, socialinės savanorystės projektuose. 2016 m. balandžio 13 d. Jaunimo tarptautinio bendravimo agentūra patvirtino akreditaciją dalyvauti Europos savanorių tarnybos projektuose. Gimnazijai suteikta EST priimančios organizacijos statusas. Kaune šį statusą turi tik dvi gimnazijos.

Nuo 2005 m. gimnazija dalyvauja Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo veikloje, 2011 m. balandžio mėnesį priimta į Nacionalinę katalikiškų mokyklų asociaciją.

Stipriosios pusės

Gimnazijoje dirba kompetentingi, reikiamą kvalifikaciją turintys mokytojai: 8 mokytojai ekspertai, 64 mokytojai metodininkai, 40 vyresniųjų mokytojų, 8 mokytojai, 1 mokytojas neįgijęs pedagoginio išsilavinimo (mokosi), 4 pagalbos vaikui specialistai.

Gimnazija, tobulindama veiklos kokybę, periodiškai ir nuosekliai atlieka veiklos kokybės įsivertinimą, o gauti rezultatai pakankamai kryptingai naudojami ugdymo kokybei gerinti.