Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
+370 37 332692, +370 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Tarptautiniai projektai

Erasmus+ bendrojo ugdymo srities mobilumo projektas „Individualizuoto ugdymo galimybės: STEAM ir dirbtinio intelekto integracija efektyviam mokymuisi“  (Personalized education opportunities: Integrating STEAM and artificial intelligence for effective learning) Nr: 2024-1-LT01-KA122-SCH-000205853.

Projektu siekiama:

  1. Gilinti mokytojų dalykinius gebėjimus bei tobulinti STEAM ugdymo modeliavimo ir organizavimo kompetencijas integruojant STEAM elementus skirtingų mokomųjų dalykų pamokose.
  2. Tobulinti mokytojų skaitmenines kompetencijas, reikalingas įtraukties principui įgyvendinti, supažindinant su dirbtinio intelekto pritaikymo ir naudojimo galimybėmis ugdymo procese.
  3. Bendradarbiauti Erasmus+ tinklaveikoje, užmezgant naujus ir palaikant esamus partnerystės ryšius.

Projekto pradžia 2024 07 01. Projekto pabaiga 2025 12 31.


Erasmus+ bendrojo ugdymo srities mobilumo projektas „Kompetencijomis grįsta pamoka — raktas į kiekvieno mokymo(si )sėkmę“, projekto nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH000125962

Projektu siekiama:

  1. Stiprinti mokytojų skaitmenines kompetencijas, siekiant efektyviau perteikti ugdymo turinį panaudojant skaitmenines priemones ir įrankius. Skaitmeninių kompetencijų stiprinimas užtikrins veiksmingesnį ugdymo tikslų įgyvendinimą, efektyviau perteikiant ugdymo turinį skirtingų poreikių vaikams.
  2. Lavinti kompetencijas, reikalingas įtraukties principui įgyvendinti, įgalinat mokytojus dirbti su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, užtikrinant kokybišką ugdymą (si.) Mokytojai įgis didaktinių kompetencijų įtraukiojo ugdymo praktikai įgyvendinti, organizuos ugdymo procesą, atpažįstant kiekvieno besimokančiojo įvairovę, sukurdami ir pritaikydami mokymosi metodus individualiai vaiko sėkmei pasiekti.
  3. Skatinti mokytojų lyderystę, palaikant ir užtikrinant tvarius, ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su užsienio partneriais

Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektas projektas „21-ojo amžiaus klasė: ugdymo proceso modernizavimas diegiant inovacijas“

Projekto trukmė – 2 metai.

Jo metu gimnazijos mokytojai turės galimybę dalyvauti specializuotuose nuotoliniuose bei kontaktiniuose kursuose ir dėstymo vizituose Portugalijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Turkijoje. Pagrindinis partnerių dėmesys bus skiriamas skaitmeninio ugdymo turinio kūrimui, nuotolinio mokymo praktikos plėtojimui bei darbo su išmaniaisiais įrenginiais įgūdžių tobulinimui. Projektą parengė ir koordinuoja anglų k. mokytoja Daiva Visockienė.


Erasmus+ KA229 projektas „Acting now for the Future“

Projekto tema – ekologija ir tvarus vystymasis.  Dalyvauja mokyklos iš  Lietuvos, Estijos, Graikijos, Čekijos Respublikos, koordinuojanti šalis – Portugalija. Projekto metu 5 šalių mokiniai bendradarbiaudami virtualiai bei mainų vizitų metu ne tik gilins anglų kalbos žinias, bet ir  taps žaliaisiais savo šalies ambasadoriais, gilinsis į ekologines problemas, jų sprendimo būdus ES šalyse, susipažins su tvaraus vystymosi gairėmis.  Visi mainų vizitai bus įgyvendinami atsižvelgiami Sveikatos ministerijos rekomendacijas dėl COVID 19 situacijos.  

Projekto įgyvendinimo trukmė 2020-2022 mokslo metai.


Erasmus+ KA229 mokyklų mainų projektas „International culture & traditions -Young explorers on the start!“ („ICT -YES!“)

Projekto „ ICT- YES“ partneriai – mokyklos iš Ispanijos, Turkijos, Italijos, Lenkijos ir Rumunijos. Jo metu mokiniai tyrinės šių šalių kultūrinį paveldą. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja Daiva Visockienė.

2020 metais mūsų gimnazijos koordinuojamas projektas „ICT- YES!“ tęsia savo veiklą eTwinning portale.

Projekto kodas 2018-1-LT01-KA229-046961


Kauno „Vyturio“ gimnazija – tarptautinius savanorius priimanti organizacija

Nuo 2018-10-01 iki 2019-04-01 dalyvaujame jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros projekte „Hands-on“. Gimnazijoje savanoriavo du EVS savanoriai – iš Ukrainos ir Portugalijos.


Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektas „Mokymą(si) aktyvinančių ir atvirųjų švietimo išteklių taikymas ugdymo(si) kokybei gerinti“.

Projekto „Mokymą(si) aktyvinančių metodų ir atvirųjų švietimo išteklių taikymas ugdymo(si ) kokybei gerinti“ tikslai:

  1. Pasitelkiant mokymą(si) aktyvinančius metodus siekti kiekvieno besimokančiojo lūkesčius, poreikius ir galimybes atitinkančios nuolatinės ugdymo(si) pažangos, atliepiant šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę.
  2. Taikyti atvirus švietimo išteklius, parengtus remiantis tarptautine patirtimi savo profesinėje praktikoje, derinant su specialioms besimokančiųjų reikmėmis bei atnaujinant ir palaikant profesinius gebėjimus.
  3. Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo: ugdyti modernios lyderystės kompetencijas, skatinant nuolatinę mokytojų saviugdą. Projektu siekiama praplėsti mokymosi galimybes, skatinant mokymąsi bendradarbiaujant netradicinėse bei virtualiose aplinkose, ugdant tokius įgūdžius kaip kūrybiškumas, kritinis mąstymas, planavimas, problemų sprendimas. 

Įgyvendinus projektą, siekiami pokyčiai realiai įtakojantys gimnaziją, kaip besimokančią organizaciją. Sukurta atvirų švietimo išteklių prieiga – aktyvių metodų elektroninis bankas, kuriuos galima pritaikyti specialioms besimokančiojo asmens reikmėms.

Projekto metu mokytojai ne tik vyks į kvalifikacijos tobulinimo kursus pasirinktose Europos šalyse, bet ir išbandys naują Erasmus+ programos sritį – darbo stebėsenos vizitus Žiulio Verno licėjuje Paryžiuje.

Projekto kodas 2018-1-LT01-KA101-046766
Skiriama dotacija 15409,00 Eur 
Informacija apie Erasmus+ projektą internete


Erasmus+ KA2 mokyklų mainų projektai, skirti Europos kultūrinio paveldo metams

Erasmus+ KA229 mokyklų mainų projektas  „1812“

Projekto partneris – Prancūzija.  Projektas „1812“ skirtas Napoleono kultūrinio paveldo Kaune ir Paryžiuje tyrinėjimui.  Projektą koordinuoja anglų kalbos mokytoja Vaida Paulauskienė.

Projekto kodas 2018-1-FR01-KA229-048070_2
Skiriama dotacija 11963,00 Eur

Galimybę dalyvauti partnerių šalių mainuose turės 30 gimnazistų.

Informacija apie Erasmus+ projektų finansavimą internete


Europos sporto savaitė „BeActive“

Tarptautinis projektas “Europos sporto savaitė – BeActive” vyksta paskutinę rugsėjo savaitę. Skirtas mokinių fizinio aktyvumo didinimui per įvairias fizines veiklas, sporto ir kūno kultūros renginius.


 

Tarptautinis mokyklų bibliotekų projektas „Baltų šalių literatūros savaitė/ baltu valstu literatūras nedėla“

Tarptautinis mokyklų bibliotekų projektas “Baltų šalių literatūros savaitė/ baltu valstu literatūras nedėla“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100- mečiui ir Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 100-mečiui paminėti.


ES projektas MEPA (Mokykla – Europos Parlamento ambasadorė) 

Projektą MEPA, kurio tikslas – skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis,  ypač Europos Parlamento vaidmeniu demokratijoje, įgyvendina Europos Sąjungos Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje. Už gimnazijoje 2016-2017 m. m. organizuotus renginius, projekto veiklų viešinimą ir bendruomenės įtraukimą buvome apdovanoti – vertinimo komisija pakvietė vieną mūsų gimnazijos mokytoją kartu su kitais pedagogais dalyvauti mokytojų seminare Europos Parlamente. Prisijungusi prie mokyklų Europos Parlamento ambasadorių tinklo, gimnazija šiame projekte dalyvavo ir  2017-2018 m. m.


Erasmus+ KA2 strateginės partnerystės projektas „Inclusion on the way to Europe“ (2016-09-01 – 2018-08-31)

„Inclusion on the way to Europe“ (liet. „Įtraukiamasis ugdymas kelyje į Europą“) – tai Erasmus+ K2 Strateginės partnerystės mokykloms programos daugiašalis projektas, skatinantis aktyvų Europos  mokyklų bendradarbiavimą, siekiant kurti naujoviškas aukštos kokybės mokymo ir mokymosi praktikas, skatinti institucijų modernizavimą ir naujoves visuomenėje. Projekto koordinatorius – „Vyturio“ gimnazija, kitos dalyvaujančios šalys partnerės – Italija, Švedija, Turkija, Rumunija. Projekto trukmė – dveji metai, nuo 2016-09-01 iki 2018-08-31. 
Projekto viešinimo svetainė >> 
Projekto medžiaga gimnazijos svetainės senojoje versijoje >>

Projektas „Inclusion on the Way to Europe“ buvo apdovanotas ES kokybės ženklu ir serifikatu (2018-07-24).

Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektas „Inovatyvūs mokymo(si) metodai – sėkmingas mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymas“ (2016-09-01 – 2017-08-31)

Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektas „Inovatyvūs mokymo(si) metodai – sėkmingas mokinių bendrųjų ir esminių kompetencijų ugdymas“ mūsų gimnazijoje vykdytas nuo 2016-09-01 iki 2017-08-31. Juo buvo siekiama tobulinti ir gilinti gimnazijos mokytojų kompetencijas, švietimo sistemos ir politikos supratimą, užsienio kalbų įgūdžius, pokyčių inicijavimo gebėjimus. Rezultatas – mokytojų dalyvavimas tarptautiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

Daugiašalės partnerystės Comenius programa


Comenius asistentų praktika

Projekto „Comenius asistentų praktika“ metu 2010 m. gruodžio – 2011 m. gegužės mėnesiais gimnazijoje viešėjo ir ugdomajame procese dalyvavo viešnia iš Turkijos anglų kalbos mokytojos asistentė Sevilay Efe. Švietimo mainų paramos fondas įvertino kokybiškiausius 2011 m. projektus. Konkurse laimėjome nominaciją „Mokykla, priėmusi Comenius asistentą ir kokybiškai įgyvendinusi tarptautinį projektą“.


ROBOTENGLISH: applied IT mixed with language and culture

Dvišalis mokyklų partnerysčių projektas „ROBOTENGLISH: applied IT mixed with language and culture“, finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo Comenius dvišalių mokyklų partnerysčių programos lėšomis, buvo įgyvendinamas 2013-2015 m. Jame dalyvavo Italija, Turino Eduardo Agnelli saliezietiško ugdymo vidurinė mokykla, ir partnerė Lietuva, Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla.
Projektinės veiklos „Robotenglish“ medžiaga >>

Dive in the sky

Tarptautinis Comenius partnerysčių projektas “Dive in the sky” („Tyrinėkime dangų“).  Projekto trukmė – 2 metai (2013-2015 m.). Projekto “Dive in the sky” koordinatorius – Turkijos Eskizehiro miesto pradinė mokykla. Kitos projekte dalyvaujančios šalys partnerės yra Lietuva, atstovaujama Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos, Austrija, atstovaujama Zalzburgo privačiosios katalikiškos gimnazijos, Portugalija, atstovaujama „Maria de Lamas“ vidurinės mokyklos bei Bulgarijos „Vasil Aprilov“ pradinė mokykla.
Projektinės veiklos „Dive in the Sky“ medžiaga >>