Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Veiklos kokybės įsivertinimas

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas – gimnazijos vertės nustatymo procesas, kuris įgalina priimti sprendimus, skatinančius tobulinti gimnazijos veiklą.

Įsivertinimo paskirtis – padėti gimnazijos bendruomenei vykdyti švietimo stebėseną: naudojantis į temas ir sritis sugrupuotais veiklos rodikliais nustatyti gimnazijoje teikiamo švietimo kokybę ir priimti pagrįstus sprendimus, laiduojančius gimnazijos veiklos tobulinimą.

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vyksta šiais etapais:

1 etapas – pasirengimas įsivertinti.

2 etapas – platusis įsivertinimas.

3 etapas – pasirinktos problemos ar pasirinkto veiklos rodiklio giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas.

4 etapas – atsiskaitymas apie atliktas vertinimo procedūras ir informavimas apie gautas išvadas.

5 etapas – rezultatų panaudojimas veiklos tobulinimui planuoti.

Gimnazijos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Teisinis pagrindimas

Gimnazijos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281,  ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu  „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ĮSAK- 607.

Nuo 2016 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą reglamentuojantys dokumentai:

2016-03-29 įsakymas dėl įsivertinimo metodikos patvirtinimo.
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika.
Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara.

Veiklos kokybės įsivertinimas iki 2020 m. buvo vykdomas platformoje „IQES online Lietuva“. Nuo 2020 m., www.iqesonline.lt puslapio veiklą laikinai sustabdžius, veiklos kokybės įsivertinimui pasirinkta Office365 aplinka – MS Forms programa.

Vidaus veiklos kokybės įsivertinimas

2019-2020 m.m. platusis vertinimas (pateiktis pdf formatu už 2019 metus)
2019-2020 m.m. giluminis vertinimas (pateiktis pdf formatu už 2019 metus)
2020-2021 m.m. giluminis vertinimas (pateiktis pdf formatu už 2020 metus)
2021-2022 m.m. giluminis vertinimas (pateiktis pdf formatu už 2021 metus)