Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Informacija mokiniams 2019

[Atnaujinta 2020-06-02]

Informacija apie nuotolinį mokymą

Informacija mokiniams ir jų tėveliams

Informuojame, kad dėl paskelbto karantino keičiamas ugdymo planas:

  • Nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. mokiniams suteikiamos dvi savaitės pavasario atostogų.
  • II trimestro pabaiga – 2020 m. kovo 13 d.
  • Pamokos prasideda kovo 30 d.

Ugdymo procesas nuo kovo 30 d. vyksta nuotoliniu būdu pagal įprastą pamokų tvarkaraštį. Visą mokomąją medžiagą rasite elektroniniame dienyne „Mano dienynas“ pamokos užduotyse. Nuotolinio mokymo vaizdo pamokos vyksta pagal atskirą tvarkaraštį nuo balandžio 10 dienos.

Nuotolinio mokymo vaizdo pamokų tvarkaraštis

Jeigu negalite prisijungti prie el.dienyno, kreipkitės į direktoriaus pavaduotoją J. Burneikienę,
el.paštas  jurga.burneikiene.vyturys@gmail.com
tel. 861171293

Knygų ir vadovėlių grąžinimo tvarka

Kauno „Vyturio“ gimnazijos bibliotekos vadovėlių ir knygų grąžinimo tvarka karantino metu

Visais klausimais dėl nuotolinio mokymosi kreipkitės į savo klasių vadovus.

Pamokų laikas

Pamoka Pamokos laikas Pertraukos trukmė Pastabos
1 8.00  –  8.45 10 min.
2 8.55  –  9.40 10 min.
3 9.50 – 10.35 20 min. Pietų pertrauka. Rekomenduojama „Aktyvi pertrauka“
4 10.55 – 11.40 20 min. Pietų pertrauka. Rekomenduojama „Aktyvi pertrauka“
5 12.00 – 12.45 10 min.
6 12.55 – 13.40 10 min.
7 13.50 – 14.35 10 min.
8 14.45 – 15.30

TVARKARAŠČIAI

Neformaliojo vaikų švietimo (būrelių) užsiėmimų tvarkaraštis 2019-2020 m.m.

Mokymosi pagalbos mokiniams ir konsultacijų tvarkaraštis 2019-2020 m.m. II pusm.

Mokslo metų trukmė

Ugdymo organizavimas 1 – 4, 5 – 8, I – IV gimnazijos klasėse 2019-2020 mokslo metais

Gimnazijos sprendimu 2019-2020 mokslo metų ir ugdymo procesas pradedamas – 2019 m. rugsėjo 2 d. 

Ugdymo proceso trukmė

Klasės

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis

1–4

2020 m. birželio 09 d.

175 dienos

5–8, I–III gimn.

2020 m. birželio 23 d.

185 dienos

IV gimn.

2020 m. gegužės 22 d.

163 dienos

Ugdymo procese skiriamos atostogos

Rudens atostogos

2019 m. spalio 28 d. – 2019 m. spalio 31 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2020 m. vasario 17 d. – 2020 m. vasario 21 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2020 m. balandžio 14 d. – 2020 m. balandžio 17 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: 

1–4 kl.

2020 m. birželio 10 d.

2020 m. rugpjūčio 31 d.

5–8, I–III gimn. kl.

2019 m. birželio 24 d.

2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

Trimestrai, pusmečiai

1–8, I–II gimn. klasėse ugdymo procesas skirstomas trimestrais, III–IV gimnazijos klasėse – pusmečiais (direktoriaus 2019 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. V-133):

 

I trimestras

II trimestras

III trimestras

 

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

1–4 kl.

2019-09-02

2019-11-29

2019-12-02

2020-03-20

2020-03-23

2020-06-09

Ugdymo (si) dienos

60 dienų

64 dienos

51 diena

5–8, I–II gimn. kl.

2019-09-02

2019-11-29

2019-12-02

2020-03-20

2020-03-23

2020-06-23

Ugdymo (si) dienos

60 dienų

64 dienos

61 diena

 

 

I pusmetis

II pusmetis

 

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

III gimn. kl.

2019-09-02

2020-01-24

2020-01-27

2020-06-23

Ugdymo (si) dienos

90 dienų

95 dienos

IV gimn. kl.

2019-09-02

2020-01-24

2020-01-27

2020-05-22

Ugdymo (si) dienos

90 dienų

73 dienos

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka

Dokumentas Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Dokumentas Mokinių elgesio taisyklės

Su gimnazijos mokinių elgesio taisyklėmis mokslo metų pradžioje mokinius supažindina klasės vadovas (mokiniai įpareigojami pasirašyti).

Spintelių panaudos taisyklės

Spintelių, skirtų mokinių asmeniniams daiktas pasidėti, naudojimo ir apskaitos taisyklės

Dokumentas Spinteliu panaudos taisykles_09-23

Naudojimosi gimnazijos sporto aikštynu taisyklės

Direktorės įsakymas dėl draudžiamų daiktų gimnazijoje 

Nuoroda į dokumentą 

Administracinė atsakomybė