Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Gimnazijos vizija ir misija

Informacija

Gimnazijos strateginiame plane 2016-2018 metams suformuluota vizija, misija, vertybės ir filosofija.

VIZIJA

Atvira, besimokanti, įgyvendinanti savitos pedagoginės sistemos elementus, vadovaujantis Katalikiško ugdymo samprata, siekianti aukštos ugdymo (si) kokybės, ugdanti kūrybingą, dvasingą, asmenybę.

MISIJA

Gimnazija teikia kokybišką bendrąjį valstybės nustatytą išsilavinimą (pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir formaliojo muzikinio ugdymo programas), įgyvendina katalikiško ugdymo sistemos elementus, ugdo kiekvieną mokinį siekti sėkmės.

VERTYBĖS IR FILOSOFIJA

Be meilės nėra pasitikėjimo, be pasitikėjimo nėra ugdymo (Šv. Jonas Bosko).

Didžiausia stiprybė – pasitikėjimas žmogumi ir kūrybinių jėgų sutelkimas, todėl vadovausimės pažangai svarbiomis vertybėmis:

  • Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms.
  • Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti.
  • Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.
   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.