Vaizdo įrašai  

Filmuota medžiaga apie gimnaziją ir renginius
   

Knygų paieška  

   

Mokykla "E. Vyturys"  

Pamokos internete VMA Moodle
   

Mokesčio už mokslą aprašas

Informacija

Mokesčio dydis

 

Mėnesinis mokestis už mokslą Muzikos skyriuje 17,38 Eur.

Mokėti SEB banke į sąskaitą LT937044060002926466,
Kauno „Vyturio“ gimnazija, Taikos pr. Nr.51
Kodas 190136887

Būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę už kurį mokate.

Mokesčio už mokslą muzikos skyriuje mokėjimo tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja mokesčio už mokslą (toliau – mokestis) Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos Muzikos skyriuje (toliau – skyrius) mokėjimo tvarką.  
2. Mokestį nustato Kauno „Vyturio“ katalikiškos  vidurinės mokyklos (įmonės kodas 190136887) visuotinis dalininkų susirinkimas.  

II. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA

3. Mokestis skaičiuojamas už einamąjį mėnesį.
4. Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.
5. Mokestis mokamas į įstaigos specialiųjų lėšų sąskaitą pervedimu.

III. ATLEIDIMAS NUO MOKESČIO IR JO SUMAŽINIMAS

6. Nuo mokesčio atleidžiami:
6.1. neįgalūs mokiniai (pateikus neįgalumą patvirtinančius dokumentus);
6.2. nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, vaikai (pateikus pažymas apie gaunamą socialinę pašalpą);
6.3. vaikų globos namų auklėtiniai (pateikus globos namų auklėtinių statusą patvirtinančius dokumentus);
6.4. daugiavaikių šeimų vaikai, jei „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos Muzkos skyrių lanko 3 ir daugiau vienos šeimos vaikų.
7. Įstaigos mokiniai, grojantys kitų įstaigų liaudies instrumentų orkestruose ir kapelose, mokestį moka tik už mokslą Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos Muzikos skyriuje.  
8. Mokestis mažinamas 50 proc., jei vaikas nelankė įstaigos 2 savaites, išskyrus žiemos atostogas, ir apie tai įstaigos vadovą mokinio tėvai (globėjai) raštu informavo iš anksto, t. y. apie mokyklos nelankymą ateinantį mėnesį pranešė iki einamojo mėnesio 20 d., išskyrus žiemos atostogas.
9. Tėvai (globėjai), kuriems gali būti taikomos Aprašo 6 punkte nustatytos lengvatos, kiekvienais mokslo metais iki pirmojo mėnesio 10 d. arba pasikeitus finansinei šeimos padėčiai iki einamojo mėnesio 10 d. įstaigos vadovui pateikia atitinkamus dokumentus:
9.1. prašymą;
9.2. pažymą apie socialinę pašalpą;
9.3. neįgalumą patvirtinančius dokumentus;
9.4. dokumentus, patvirtinančius globos namų auklėtinio statusą.
10. Nuo mokesčio mokėjimo atleidžiama:
10.1. jei vaikas nelankė įstaigos visą einamąjį mėnesį ir pateikė gydytojo pažymą (jos kopiją) arba argumentuotą tėvų (globėjų) prašymą;
10.2. mokinių vasaros atostogų metu;
10.3. jei vieną mėnesį ar daugiau neformaliojo švietimo programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių objektyvių priežasčių.
11. Jei mokinio tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.
12. Pateikus dokumentus pavėluotai, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.
13. Atleidimas nuo mokesčio įforminamas įstaigos vadovo įsakymu.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Jeigu mokestis nesumokamas ilgiau kaip 1 mėnesį, įstaigos vadovas, informavęs tėvus (globėjus), turi teisę nutraukti vaikų mokymo „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos Muzikos skyriuje sutartis.
15. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą.
16. Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

   

Gimnazijos savitumas  

Įgyvendinami Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementai: liturgija, vertybinio ugdymo(si) programa, apimanti salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą.
   

Olweus sertifikatas  

"Vyturys" - sertifikuota Olweus vardo gimnazija 2015-2017 m.
   

Saugesnis internetas  

   

"Vyturio" pradinukai  

"Vyturio" gimnazijos pradinių klasių svetainė
   

Paauglių tėvams  

Tėvams apie paauglių elgseną, ryšio su vaikais stiprinimą bei psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją
   

Vaikų linija  

Psichologinė pagalba vaikams ir paaugliams
   
© Kauno „Vyturio“ gimnazija, 2017 m.