Taikos pr. 51, Kaunas, LT-50428
8 37 332692, 8 37 332572
vyturiovm@vyturys.kaunas.lm.lt

Gimnazijos temininis išorinis vertinimas

Gimnazijos temininis išorinis vertinimas
„ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO KRYPTINGUMAS MOKYKLOSE“

Išorinis vertinimas vyko 2022 m. gegužės 02–06 dienomis.

Išorinio vertinimo tikslas – gimnazijos pasirengimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui.

Išorinis įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kryptingumo vertinimas Kauno „Vyturio“ gimnazijoje (toliau – gimnazija, mokykla) atliktas remiantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos teminio išorinio vertinimo, organizuojamo 2021–2022 metais, temos, klausimų ir vertinimo rodiklių nustatymo“ (2021 m. liepos 9 d., Nr. V-1254). Vertinant gimnazijos veiklą naudotasi Kauno miesto švietimo skyriaus pateikta informacija, Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) atliktais mokinių, tėvų ir pedagogų nuomonės apie įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą mokykloje statistinio tyrimo (toliau – STA), Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, elektroninėmis duomenų bazėmis, gimnazijos planavimo, veiklos bei mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentų analize, pirmine mokyklos informacija (toliau – MPI).

Išorės vertintojai stebėjo 72 ugdymo veiklas, analizavo mokinių veiklą pamokose, stebėjo mokinius natūralioje aplinkoje (koridoriuose, valgykloje), kalbėjosi su gimnazijos bendruomene (mokiniais, mokytojais, tėvais, administracija, personalu, gimnazijos kapelionu, savivaldos organizacijų ir darbo grupių nariais – Metodine, Mokinių, Gimnazijos tarybomis, Vaiko gerovės komisija (toliau – VGK), veiklos kokybės įsivertinimo grupe (toliau – VKĮ).

ĮTRAUKIOJO UGDYMO ĮGYVENDINIMO KRYPTINGUMAS MOKYKLOSE: STIPRIEJI IR TOBULINTINI GIMNAZIJOS  VEIKLOS ASPEKTAI

STIPRIEJI VEIKLOS ASPEKTAI

  1. Visiems bendruomenės nariams priimtina gimnazijos vizija, daranti įtaką veiklos kryptingumui (1.1. – 3 lygis).
  2. Tikslingas, orientuotas į bendruomenės poreikių tenkinimą, išteklių paskirstymas (1.1. – 3 lygis).
  3. Pasitikėjimu, įsipareigojimu ir įgalinimu grįsta vadovų lyderystė (1.2. – 3 lygis).
  4. Kryptinga, orientuota į prasmingų tikslų siekį gimnazijos tinklaveika (1.6. – 4 lygis).
  5. Tinkami švietimo pagalbos specialistų vaidmenys įtraukiant į ugdymo procesą skirtingų galimybių ir poreikių mokinius (2.1. – 2 lygis, išskirtas aspektas – 3 lygis).

Išorės vertintojai konstatavo,  kad Kauno ,,Vyturio“ gimnazijos kryptingos įtraukties kultūros tvarumas subtiliai grindžiamas savita salezietiška vertybinio ugdymo samprata ir kryptingo muzikinio  ugdymo, kaip dvasinės raiškos galimybių, realizavimu (1.4. – 3 lygis, išskirtas aspektas – 4 lygis; 2.2. – 2 lygis, išskirtas aspektas – 3 lygis). 

TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

  1. Pamokos uždavinio, orientuoto į skirtingų mokinių mokymosi poreikius, kėlimas ir sąlygų jo įgyvendinimui sudarymas (2.1. – 2 lygis).
  2. Mokytojų atsakomybės už deklaruojamų įtraukiojo ugdymo nuostatų virsmą didaktiniais sprendimais, darančiais tiesioginį poveikį mokinio pasiekimams ir pažangai pamokoje, didinimas (1.8. – 2 lygis).
  3. Kiekvieno mokinio pažangą skatinančio informatyvaus ir suasmeninto grįžtamojo ryšio  teikimas (2.3. – 2 lygis).